Spartacus | Bobby Jordan | Just Add Water

In the Heat of the Sun (1994)

Drama • 134 minutes  8.3/10
Starring: Xia Yu Ning Jing Geng Le Jiang Wen Xiaoning Liu Siqin Gaowa Feng Xiaogang Tao Hong and others.
Director: Jiang Wen Screenplay: Jiang Wen Director of Photography: Gu Chang-Wei Editor: Ying Zhou Original Music Composer: Wenjing Guo
Released • September 1, 1994

A story of four teenagers during Cultural Revolution in Beijing.

A.K.A. CN: Yang guang can lan de ri zi  DE: 陽光燦爛的日子  ES: 陽光燦爛的日子  FR: 陽光燦爛的日子  PT: 陽光燦爛的日子  RU: 陽光燦爛的日子